Bliższe dane

Wczesnośredniowieczne nieprzykościelne cmentarzysko szkieletowe, wyposażenie grobu 2/93.